Privacyverklaring

1.  Algemeen
Dit Privacyreglement beschrijft hoe Silvia Arentsen handelend onder de naam Praktijk Anahatha
(hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud
de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker van de website wordt
verzameld. Daarbij beschrijft huidig document tevens hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat
en gebruikt in de functie als alternatief/complementair zorgverlener. Dit is indien de gebruiker van
de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wanneer dit het geval is, wordt naar de
gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement
Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt deze privacy statement bij iedere Gebruiker
onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven
dat verder gebruik maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van
cookies en huidig privacy statement.
De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn
geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te
gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3. Aard te bewaren informatie
Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De
Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1 Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop
producten kunnen worden afgenomen.
Voor bestellingen via de website worden om daaraan te voldoen persoonsgegevens bewaard als
naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang),
geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

3.2 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief,of andere informatie) of informatie deelt met de Gebruiker
Voor het opvragen van informatie via de website worden om daaraan te voldoen ook
persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen
– gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

3.3 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven
of aan te melden voor alternatieve zorg of indien de website hiermee adverteert of oproept tot het
afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt).
De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor
artikel 3.4.

3.4 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt
In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om
handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres,
telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van
de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort
documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt.
De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de
Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een
collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen
in het dossier.

3.5 E-mail berichten
Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail
worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4.           Doel bewaren informatie

4.1 Administratie
De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is 7
jaar) zoals gemeld in artikel 3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en leveringen daarvan of
indien van toepassing alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen,
voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit
artikel 3.3 of 3.5 kan voor dit doel worden bewaard.

4.2 Verbetering diensten
Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt gebruikt om de
website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

4.3 Marketing
Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden
gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens
(nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan
onze website of via andere wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde
statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.
Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld
en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen
optimaliseren, registreert de Therapeut, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten,
evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers
en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden
gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van
producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker
klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf
ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG. 

4.4 Het cliëntendossier
De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd
cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier
worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden
voor verscheidene andere doelen:
(i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
(ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut
intervisie hebben en dan de Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er is geen naar een persoon
herleidbare informatie die wordt besproken.
(iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer bijvoorbeeld de Therapeut afwezig is en een andere
therapeut waarneemt, bij doorverwijzing naar een andere therapeut (vind niet plaats zonder
toestemming Cliënt).
(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met
toestemming van de Cliënt.

4.5 Informatie op de zorgnota
De Cliënt ontvang een zorgnota indien er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de
praktijk komt her erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of
anders later met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven emailadres. Op deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats,
Geboortedatum, Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de
behandeling. Deze informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, indien de behandelingen
van de therapeut in aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij,
worden ingediend bij de vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.

5. Veranderingen aan de Privacyreglement
In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe
dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herziene
Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met
een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand
correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal bezwaren
respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht
akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy
Indien de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten
schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander
doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de
Therapeut dit dan via post of e-mail zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor
aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is
of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie
daarvoor noodzakelijk is.

7. Veiligheid
De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en
toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige
zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in
artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden
regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.

8. Adres gebruiker website
Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere
contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht
wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens
aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging
is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven
blijft deze aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres
worden afgeleverd.

9. Contact- en identiteitsgegevens
De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:
Volledige naam: Silvia Arentsen
Tevens handelend onder de handelsnaam: Praktijk Anahatha
Correspondentie: van Wischstraat 21 7061 ZV Terborg
Bezoekadres: van Wischstraat 21 7061ZV Terborg
Telefoon: 0610566225
E-mail: praktijkanahatha@gmail.com
Kvk-nummer: 08195793

10.          Aanvullende informatie

10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Geberuiker of Cliënt
kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de
informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie
zoals vermeld in artikel 4.
10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker tevens gebruik wordt gemaakt van een programma of
software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit
programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt,
verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in
een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.
10.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als
verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een
Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.

11. Cookies
De website van de Therapeut maakt eventueel gebruik van cookies. Hieronder staat aangevinkt
welke cookies gebruikt worden en met welke doeleinde deze gebruikt worden. De cookies die
momenteel gebruikt worden zijn: Ander soort cookies dan de hieronder vermelde voorbeelden.

…….Geen cookies. Deze website gebruikt geen cookies.
…….Session Cookies
…….Cookies die tijdens het gebruik van de website worden gebruikt om de Gebruiker te herkennen en te
         helpen met navigeren bij de website. Deze cookies worden verwijderd na gebruik uiterlijk 15 dagen
         nadat deze zijn aangemaakt. Deze cookies worden veelal gebruikt bij websites met een webshop.
…….Comments Cookies (ook wel Permanent Cookies)
        Deze cookies faciliteren het herkennen van een Gebruiker wanneer er bijvoorbeeld een account is op
         een website waarmee kan worden ingelogd in een afgeschermd gedeeld. Deze cookies vervallen na
         347,222 dagen/ 30000000 secondes.
…….Third-party cookies
         Dit soort cookies introduceert een zogeheten derde partij die voor eigen doeleindes informatie
          verzamelt door middel van cookies. Dit kan zijn voor marktonderzoek naar de bezoekers van de
          website. Deze derde partij kan dan zien welke producten worden aangeboden aan welke bezoekers.
          Indien er gebruik wordt gemaakt van Third-party cookies op deze website, geef hieronder aan welke
          partij informatie verzamelt voor welk doeleinde:

Notitie
Alle beroepsdocumenten worden door de GAT kosteloos gedeeld met therapeuten aangesloten bij de
beroepsorganisaties. De GAT heeft hierbij als doel zich in te zetten voor de professionalisering van de
alternatieve zorg in Nederland. Het Auteursrecht behoort altijd tot de GAT. De GAT behoudt zich het recht voor
om een schadevergoeding te eisen bij vaststelling van inbreuk op dit auteursrecht. Aanpassen van deze
documenten (met uitzondering van invullen van de invulvelden volgens de richtlijnen) is niet toegestaan omdat
anders de indruk kan ontstaan van goedkeuring van deze documenten door de GAT. De GAT adviseert
therapeuten bij het zelf opstellen van documenten advies in te winnen van een raadsman. Het gebruik van de
documenten is op eigen verantwoordelijkheid/voor eigen risico. De GAT kan niet aansprakelijk worden gesteld
in geval van schade/gevolgen door het gebruik van de beroepsdocumenten


>